Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm xuống 40% từ năm 2019

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 16, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định của thông tư này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn theo lộ trình.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hạ xuống 40% từ năm 2019. 

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hạ xuống 40% từ năm 2019. 

Cụ thể, từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018, ngân hàng, chi nhánh nước ngoài áp dụng tỷ lệ 45%, còn tổ chức tín dụng phi ngân hàng là 90%.

Từ ngày 1/1/2019, tỷ lệ áp dụng với ngân hàng, chi nhánh nước ngoài giảm xuống còn 40% trong khi đó tổ chức tín dụng phi ngân hàng vẫn giữ ở mức 90%.

Ngoài ra, Thông tư 16 cũng bổ sung tỷ giá để tính các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn; tỷ lệ dự trữ thanh khoản; tài sản có tính thanh khoản cao và tổng nợ phải trả được tính theo đồng Việt Nam.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tính toán và duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam; tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ; tỷ giá quy đổi các loại ngoại tệ khác sang USD do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định… Thông tư 16 có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2018.

Lệ Chi