Đề xuất người từ 15 tuổi được chơi họ không quá 200 triệu đồng

Chính phủ đang đang lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ban ngành, người dân về Dự thảo Nghị định quy định về họ, hụi, biêu, phường.

Cụ thể Dự thảo này nêu rõ người làm chủ họ phải từ đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Dự thảo cũng nêu ra hai phương án, thứ nhất là một người được làm chủ họ của một hoặc nhiều dây họ tại cùng một thời điểm nếu tổng giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ của các dây họ không quá 200 triệu đồng, trừ trường hợp có sự đồng ý của tất cả thành viên các dây họ.

Phương án hai, một người được làm chủ họ không quá 2 dây họ tại cùng một thời điểm, trừ trường hợp có sự đồng ý của tất cả thành viên của các dây họ.

Trong trường hợp dây họ do các thành viên lập, chủ họ là người được trên 1/2 tổng số thành viên bầu. Thành viên phải là người từ đủ 15 tuổi và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Trường hợp thành viên là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tham gia họ có liên quan đến giao dịch khác về bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Các hình thức thoả thuận về dây họ

Dự thảo đưa ra hai phương án về hình thức thoả thuận dây họ, trong đó phương án một là thoả thuận được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thoả thuận được công chứng, chứng thực nếu chủ họ và các thành viên có yêu cầu.

Trường hợp dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên thì văn bản thoả thuận về dây họ phải được công chứng, chứng thực.

Phương án hai, thoả thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thoả thuận về dây họ được công chứng, chứng thực nếu chủ họ và các thành viên có yêu cầu. Trường hợp chủ họ và các thành viên sửa đổi thỏa thuận về họ phải tuân theo hình thức của thỏa thuận ban đầu.

Lãi suất lĩnh họ không được vượt quá 20%/năm

Thành viên trong họ có lãi có thể đưa ra mức lãi mà mình trả cho các thành viên khác để được lĩnh họ nhưng lãi suất lĩnh họ không vượt quá giới hạn 20%/năm.

Trường hợp lãi suất lĩnh họ cao hơn 20%/năm thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Trong trường hợp đến kỳ mở họ mà thành viên đã lĩnh họ không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả bằng 150% lãi suất theo quy định.

Dự thảo này cũng đưa ra hai phương án về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương liên quan đến việc chơi họ. Cụ thể phương án một quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thống kê thông tin về chủ họ, thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ, giá trị của kỳ mở họ, tổng số thành viên theo thông báo về dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về họ với cơ quan công an có thẩm quyền. Phương án hai là không quy định.