‘Nhiều người dàn hàng 4, hàng 5 dưới chân cầu vượt để trú mưa’