Tiệm vàng ở Sài Gòn bị cắt mái hiên, mất tài sản 1,5 tỷ đồng