Tại sao chữ ‘Ambulance’ ở xe cấp cứu thường viết ngược?